Open post CESRA COUNTRY ROAD RUN 2019

งานวิ่ง CESRA COUNTRY ROAD RUN 2019

งานวิ่ง CESRA COUNTRY ROAD RUN 2019 งานวิ่ง  COUNTRY ROAD RUN 2019 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ Center of Excellence for Soil Research in Asia (CESRA) เป็นศูนย์ที่ก่อตั้งขึ้น ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นองค์กรที่รวบรวมข"งานวิ่ง CESRA COUNTRY ROAD RUN 2019"

อ่านต่อ

...

Scroll to top